โรงเรียนบ้านดอนกลาง
หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม บ้านเขาราง   ตำบลสามกระทาย  อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3267-7021
ผู้บริหาร

ชาญชัย เสียงกล่อม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการนำเสนอ Web site ของโรงเรียนบ้านดอนกลาง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/12/2011
ปรับปรุง 31/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 381277
Page Views 456790
กลุ่มยุวเกษตรสายใยรักครอบครัวโรงเรียนบ้านดอนกลางประจำตำบลสามกระทาย
กิจกรรมนำเสนอเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยการปลูกกระเจี๊ยบแดง
พอเพียงด้วยการเป็นวิทยากรเลี้ยงแตนเบียนบราคอนเพื่อกำจัดหนอนห
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียน(ศูนย์โรงเรียน)
การชุนนุมกลุ่มยุวเกษตรกรระดับภาคตะวันตก
งานชุมนุมยุวเกษตรกรภาคตะวันตก ปี 2555
ปัญหาและที่มาของการเลี้ยงแตนเบียน
กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า
กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชัง
กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่
กิจกรรมการเพาะถั่วงอก
กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวไฮโดรบ็อก
กิจกรรมเลี้ยงหมูหลุม
จิ๋วแจ๋ว...คอนโดเพาะถั่วงอก
Facebook โรงเรียนบ้านดอนกลาง
Facebookโรงเรียนบ้านดอนกลาง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียน(ศูนย์โรงเรียน)
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียน(ศูนย์โรงเรียน)
โรงเรียนบ้านดอนกลาง  ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนโนโรงเรียน (ศูนย์โรงเรียน)  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการและบริหารจัดการ  จำนวน  30,000  บาท  โดยมีแผนการบริหารจัดการดังนี้

แผนการฝึกอบรมในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียน  (ศูนย์โรงเรียน)

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.ชื่อโรงเรียนที่ร่วมดำเนินการ  โรงเรียนบ้านดอนกลาง

๒.ที่ตั้ง(ศูนย์โรงเรียน)  เลขที่  ๒๓๒  หมู่ที่    ถนนเพชรเกษม ตำบลสามกระทาย  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. จำนวนนักเรียนที่ร่วมโครงการ   ๔๐     คน

๔. รายละเอียดแผนการฝึกอบรม

หัวข้อ / วิชา

ระยะเวลาดำเนินการ

วิทยากร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติสำหรับนักเรียนและครอบครัว

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

( ๑  วัน )

เจ้าหน้าที่ธนาคาร ธกส

วิทยาลัยเกษตรกรรมเพชบุรี

นายประเชิญ  เพลินจิตต์และคณะ

-นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเองและขยายผลไปสู่ครอบครัวได้

๑,๕๐๐ บาท

การทำบัญชีและการออม

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

( ๑  วัน )

เจ้าหน้าที่ธนาคาร ธกส

วิทยาลัยเกษตรเพชรบุรี

เกษตรตำบลสามกระทาย

-นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญและมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีและการออม

-ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ดีในการจัดทำบัญชี  การใช้จ่ายอย่างรู้ค่าและการออม

๑,๕๐๐ บาท

การสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

( ๑  วัน )

วิทยาลัยเกษตรเพชรบุรี

กลุ่มอนุรักษ์ใบตาลเพชรบุรี

ส่งเสริมสหกรณ์ประจวบฯ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/กลุ่มแม่บ้าน

-นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและเกิดแนวคิดในการนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มได้

-สร้างและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นได้

๑,๕๐๐ บาท

การเลี้ยงปลาเศรษฐกิจในกระชัง/การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

( ๑  วัน )

วิทยาลัยเกษตรเพชรบุรี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและบริหารจัดการเลี้ยงปลาในกระชังและในบ่อซิเมนต์ได้

๑,๕๐๐ บาท

การขยายพันธุ์พืชเพื่อจัดจำหน่ายได้

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

( ๑  วัน )

วิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี

เกษตรตำบลสามกระทาย

-นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและบริหารจัดการขยายพันธุ์พืชเพื่อจัดจำหน่ายได้

๑,๕๐๐ บาท

รวมงบประมาณการฝึกอบรม

๗,๕๐๐ บาท

                                                                                                                                                

แผนการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิตในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในโรงเรียน  (ศูนย์โรงเรียน)

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.ชื่อโรงเรียนที่ร่วมดำเนินการ  โรงเรียนบ้านดอนกลาง

๒.ที่ตั้ง(ศูนย์โรงเรียน)  เลขที่  ๒๓๒  หมู่ที่    ถนนเพชรเกษม ตำบลสามกระทาย  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. จำนวนนักเรียนที่ร่วมโครงการ      คน

๔. รายละเอียดแผนการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาดำเนินการ

วิทยากร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ

การสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น

๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๕

 ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

(    เดือน  )

วิทยาลัยเกษตรเพชรบุรี

กลุ่มอนุรักษ์ใบตาลเพชรบุรี

ส่งเสริมสหกรณ์ประจวบฯ

-นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและเกิดแนวคิดในการนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาสร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มได้

-สร้างและเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นได้

๑,๐๐๐ บาท

การเลี้ยงปลาเศรษฐกิจในกระชัง/การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

(    เดือน  )

วิทยาลัยเกษตรเพชรบุรี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและบริหารจัดการเลี้ยงปลาในกระชังและในบ่อซิเมนต์ได้

๒๐,๐๐๐ บาท

การขยายพันธุ์พืชเพื่อจัดจำหน่ายได้

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

– ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

(    เดือน  )

วิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี

เกษตรตำบลสามกระทาย

-นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและบริหารจัดการขยายพันธุ์พืชเพื่อจัดจำหน่ายได้

๑,๕๐๐ บาท

รวมงบประมาณการฝึกปฏิบัติ

๒๒,๕๐๐บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๓๐,๐๐๐บาท

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.86 KB